Mail ons voor advies en vragen: info@youreunlimited.nl

Algemene voorwaarden

Algemeen

You’re Unlimited:   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid You’re Unlimited B.V., de opdrachtnemer die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever:     de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan You’re Unlimited opdracht
heeft gegeven tot het leveren van zaken.

Partijen:                You’re Unlimited en Opdrachtgever gezamenlijk.

Overeenkomst:      elke schriftelijk gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en You’re Unlimited tot het leveren van zaken door You’re Unlimited ten behoeve van Opdrachtgever al dan niet tot stand gekomen middels een bestelling via de website van You’re Unlimited.

 

Alle Overeenkomsten worden, met uitsluiting van de artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend door You’re Unlimited uitgevoerd.

 

Artikel 1
Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, mogelijke werkzaamheden, orders en leveranties van You’re Unlimited richting Opdrachtgever.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met You’re Unlimited, voor de uitvoering waarvan door You’re Unlimited derden dienen te worden betrokken.

1.3       Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van of aan de zijde van Opdrachtgever wordt door You’re Unlimited uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4       De gesloten Overeenkomst tezamen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en You’re Unlimited weer. Alle eerder tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

1.5       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg en/of beoordeling daarvan plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.6       Indien You’re Unlimited niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat You’re Unlimited in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.7       Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door You’re Unlimited vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

1.8       You’re Unlimited verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar activiteiten.

Artikel 2

Aanbiedingen / offertes, aanvang en duur

 

2.1     Alle aanbiedingen / offertes van You’re Unlimited zijn – tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen – vrijblijvend en niet bindend, er kan derhalve op generlei wijze enig recht aan worden ontleend. Door You’re Unlimited verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi e.d., gelden onder voorbehoud van (productie)wijzigingen en zijn derhalve niet bindend. Opdrachtgever bepaalt allereerst of een door You’re Unlimited aangeboden zaak aan de eisen van Opdrachtgever voldoet.

2.2     De door You’re Unlimited uitgebrachte aanbieding / offerte heeft een geldingsduur van ten hoogste 4 weken na dagtekening daarvan, tenzij daarin anders is aangegeven. Een aanbieding / offerte van You’re Unlimited geldt niet automatisch ook voor nabestellingen / nieuwe orders.

2.3     You’re Unlimited kan niet aan zijn aanbieding / offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding / offerte – dan wel een onderdeel daarvan – een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4     Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt pas aan op het moment dat You’re Unlimited een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de aanbieding / offerte aan Opdrachtgever heeft gestuurd.

2.5     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de aanbieding / offerte opgenomen aanbod, is You’re Unlimited daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij You’re Unlimited schriftelijk (e-mail) anders aangeeft.

2.6     Een samengestelde prijsopgave verplicht You’re Unlimited niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 3
Prijzen

Alle door You’re Unlimited opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en inclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals vervoers-, leverings-, verzend- en/of administratiekosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle prijzen op de website van You’re Unlimited zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor mogelijke druk- en/of zetfouten dan wel mogelijke gevolgen daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4
Levering

4.1     You’re Unlimited zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de Overeenkomst met Opdrachtgever.

4.2     Als plaats van levering van de zaken geldt het adres dat Opdrachtgever aan You’re Unlimited kenbaar heeft gemaakt.

4.3     Wanneer de geleverde zaak gebreken vertoont, dient Opdrachtgever dit binnen 8 (acht) dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk (e-mail) aan You’re Unlimited te melden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

4.4     Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij You’re Unlimited tot het moment van bezorging aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.5     Na acceptatie van de zaken tekent Opdrachtgever voor goede ontvangst, waarna het claimen van een schadevergoeding vanwege de levering wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5
Herroepingsrecht bij koop op afstand

5.1     Opdrachtgever kan een Overeenkomst tot stand gekomen middels koop op afstand, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen richting You’re Unlimited ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat de zaken door of namens Opdrachtgever (niet zijnde de vervoerder) zijn ontvangen.

5.2     Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op schriftelijke wijze (e-mail) of op andere ondubbelzinnige wijze aan You’re Unlimited.

5.3     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.2 beschreven melding, zendt Opdrachtgever de zaken terug, of overhandigt de zaken aan (een gemachtigde van) You’re Unlimited. De zaken dienen door Opdrachtgever met alle toebehoren – indien mogelijk in originele staat en verpakking – en conform de door You’re Unlimited verstrekte redelijke en duidelijke instructies aan You’re Unlimited te worden geretourneerd. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.

5.4     Opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken, tenzij You’re Unlimited anders richting Opdrachtgever heeft aangegeven c.q. schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

5.5     Als de geretourneerde zaken op correcte wijze door You’re Unlimited zijn ontvangen, zal You’re Unlimited binnen 14 dagen de koopprijs en de normale leveringskosten aan Opdrachtgever terugbetalen.

5.6     Tijdens deze bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking en Opdrachtgever zal de zaken slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaken vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever de zaken slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de zaken die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaken die verder gaat dan in dit artikel toegestaan.

Artikel 6
Opschorting en ontbinding

6.1     Ingeval van (enige vorm van) overmacht overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden is You’re Unlimited gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 3 (drie) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat You’re Unlimited tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2     Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor Opdrachtgever uit de met You’re Unlimited gesloten Overeenkomst voortvloeit dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of Opdrachtgever in staat is aan de contractuele verplichtingen te voldoen, is You’re Unlimited gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat You’re Unlimited tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

6.3     Zolang vervallen facturen door Opdrachtgever onbetaald blijven, is You’re Unlimited bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is You’re Unlimited bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst.

6.4     You’re Unlimited is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van You’re Unlimited kan worden gevergd.

6.5     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van You’re Unlimited op Opdrachtgever onmiddellijk en per direct opeisbaar. Indien You’re Unlimited de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt You’re Unlimited haar aanspraken uit de wet.

6.6     Indien You’re Unlimited tot opschorting of ontbinding overgaat, is You’re Unlimited op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.7     Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is You’re Unlimited gerechtigd om Opdrachtgever aan te spreken tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de daardoor ontstande direct en indirecte kosten.

6.8     Indien Opdrachtgever de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is You’re Unlimited gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.9     In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering, onder curatele stelling of bewindvoering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over het vermogen van Opdrachtgever kan beschikken, staat het You’re Unlimited vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Vorderingen van You’re Unlimited op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.10   Indien Opdrachtgever een geplaatste order of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

7.1     De in het kader van de Overeenkomst door You’re Unlimited geleverde zaken blijven eigendom van You’re Unlimited totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met You’re Unlimited gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.2     De door You’re Unlimited geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Opdrachtgever worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3     Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van Opdrachtgever verwacht mag worden om de eigendomsrechten van You’re Unlimited veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om You’re Unlimited daarvan onmiddellijk schriftelijk (e-mail) op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan You’re Unlimited ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is You’re Unlimited gerechtigd tot deze uitgekeerde gelden. Voor zover als nodig is, verbindt Opdrachtgever zich er jegens You’re Unlimited bij voorbaat toe om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.4     Voor het geval You’re Unlimited haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan You’re Unlimited en door You’re Unlimited aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van You’re Unlimited zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8
Overmacht

8.1     You’re Unlimited is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van (enige vorm van) overmacht.

8.2     Onder (enige vorm van) overmacht wordt o.a. verstaan een tekortkoming aan de zijde van You’re Unlimited welke niet aan haar schuld is te wijten, waardoor nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, waterschade, werkstaking, ziekte, brand, transportmoeilijkheden en andere storingen bij You’re Unlimited en/of haar leveranciers.

8.3     Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft You’re Unlimited in geval van (enige vorm van) overmacht het recht om – naar eigen keuze – de uitvoering van de order of de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk (e-mail) aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat You’re Unlimited gehouden is tot enige (vorm van) schadevergoeding.

8.4     Voor zover You’re Unlimited ten tijde van het intreden van (enige vorm van) overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt – dient You’re Unlimited voor het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte betaald te worden.

Artikel 9
Levertijden

De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient You’re Unlimited te allen tijde schriftelijk (e-mail) in gebreke te worden gesteld.

Artikel 10
Afname

10.1   Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is You’re Unlimited gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

10.2   In geval van niet-tijdige afname heeft Opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door Opdrachtgever van You’re Unlimited een schriftelijke sommatie (e-mail) tot afname van de zaken is gestuurd. In geval Opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft You’re Unlimited het recht de gesloten Overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en door schriftelijke kennisgeving (e-mail) aan Opdrachtgever.

10.3   In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is You’re Unlimited gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke ten gevolge van niet-tijdige afname voor You’re Unlimited is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan. In geval de zaken te laat worden afgenomen, is Opdrachtgever verplicht dit na ontvangst van de zaken alsnog schriftelijk (e-mail) te melden bij You’re Unlimited en neemt Opdrachtgever de zaken niet in gebruik zonder goedkeuren van You’re Unlimited.

10.3   Bij het overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op (enige vorm van) schadevergoeding.

 

Artikel 11
Betaling

11.1   Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, dient algehele betaling van de door Opdrachtgever bestelde zaken zonder enige aftrek of verrekening bij aflevering voldaan te zijn op de door You’re Unlimited aangewezen bankrekening. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, geldt geen betalingskorting. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en maakt You’re Unlimited zonder enige ingebrekestelling aanspraak op de wettelijke rente vanaf de vervaldag, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank. You’re Unlimited is voorts gerechtigd bij de koopsom en rente tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten te vorderen.

11.2   You’re Unlimited heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (buitengerechtelijke) (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11.3   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.4   In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door You’re Unlimited gefactureerde bedragen dan is Opdrachtgever aan You’re Unlimited (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

  • indien Opdrachtgever een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW; of
  • indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

11.5   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van You’re Unlimited daartoe aanleiding geeft, is You’re Unlimited gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door You’re Unlimited te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is You’re Unlimited gerechtigd – onverminderd haar overige rechten – de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan You’re Unlimited – uit welken hoofde ook – verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.6   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers als Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag aan You’re Unlimited.

Artikel 12
Garantie en onderzoek

12.1   You’re Unlimited staat er voor in dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, de bruikbaarheid en levensduur zoals Opdrachtgever bij normaal gebruik in Nederland kan verwachten. You’re Unlimited staat daarmede in voor de garantie van de geleverde zaken.

12.2   De garantietermijn van You’re Unlimited komt overeen met de voor de geleverde zaken geldende garantietermijn zoals deze door de fabrikant of importeur werd afgegeven. Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur van You’re Unlimited, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte zaken.

12.3   De duur van de garantietermijn is en garantie wordt gegeven op:

  • het frame van de Sherpa voor een periode van maximaal 12 maanden;
  • de accu van de Sherpa voor een periode van maximaal 12 maanden;
  • de controller van de Sherpa voor een periode van maximaal 12 maanden.

Deze garantie wordt gerekend vanaf de datum dat de zaken worden meegenomen of bij Opdrachtgever zijn afgeleverd. Na afloop van deze termijn komen alle garanties te vervallen.

12.4   Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de zaken onjuist door Opdrachtgever of eindgebruiker / consument zijn behandeld of onderhouden;
  • er wijzigingen aan de zaken zijn toegebracht door Opdrachtgever of eindgebruiker / consument zonder schriftelijke toestemming van You’re Unlimited;
  • de zaken verder gemonteerd of gedemonteerd zijn dan de toestand waarin deze door You’re Unlimited aan Opdrachtgever zijn afgeleverd.

12.5   De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van deze algemene voorwaarden en welke door You’re Unlimited voorafgaand schriftelijk (e-mail) zijn goedgekeurd (en derhalve met uitzondering van bijvoorbeeld hetgeen is bepaald in artikel 5.4), komen voor rekening van You’re Unlimited.

12.6   Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging nodig is, behoudt You’re Unlimited zich het recht voor de zaken ook bij mogelijke herhaling van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien gewenst kan You’re Unlimited voorzien in een tijdelijke vervanging zaken die geleend kan worden gedurende de periode dat de zaken worden hersteld.

12.7   You’re Unlimited is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door Opdrachtgever of eindgebruiker / consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

12.8   Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen uiterlijk 8 (acht) dagen na levering schriftelijk (e-mail) aan You’re Unlimited te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk (e-mail) aan You’re Unlimited te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat You’re Unlimited in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient You’re Unlimited in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

12.9   Indien klachten van Opdrachtgever door You’re Unlimited gegrond worden bevonden, zal You’re Unlimited naar haar keuze óf de geleverde zaken (kosteloos) vervangen óf met Opdrachtgever een schriftelijk (e-mail) een mogelijke compensatie voorstellen.

12.10  Iedere aansprakelijkheid van You’re Unlimited voor enige andere vorm van schade richting Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – aanvullende schadevergoeding – in welke vorm dan ook – vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 13
Aansprakelijkheid

13.1   You’re Unlimited is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbaar geleden directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige zaken van You’re Unlimited aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. You’re Unlimited is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden.

13.3   De aansprakelijkheid van You’re Unlimited is te allen tijde beperkt tot het bedrag van maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4   You’re Unlimited heeft te allen tijde het recht – indien en voor zover mogelijk – de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige zaken.

13.5   Opdrachtgever vrijwaart You’re Unlimited tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart You’re Unlimited in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan You’re Unlimited onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.6   Opdrachtgever vrijwaart You’re Unlimited tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval You’re Unlimited op grond van de wet gedwongen is de order of Overeenkomst terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke You’re Unlimited in de uitoefening van de Overeenkomst van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien You’re Unlimited uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden You’re Unlimited zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is You’re Unlimited, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van You’re Unlimited en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.7   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van You’re Unlimited.

Artikel 14
Klachtenregeling

14.1   Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de factuur of de geleverde zaken, dient Opdrachtgever de klacht binnen uiterlijk 8 (acht) dagen na de datum van de factuur / levering van de zaken, schriftelijk (e-mail) aan You’re Unlimited kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht.

14.2   You’re Unlimited beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt mogelijke klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.3   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klachten bij Opdrachtgever zijn ontstaan – maar uiterlijk binnen een termijn van 12 (twaalf) maanden na aflevering van de zaken en met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12 – volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (e-mail) worden ingediend bij You’re Unlimited.

14.4   Bij You’re Unlimited ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt Opdrachtgever binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.5   Opdrachtgever dient You’re Unlimited in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor behandeling conform artikel 15.

 

Artikel 15
Toepassing recht en vervaltermijn

15.1   Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en You’re Unlimited waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.

15.2   Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en You’re Unlimited waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar You’re Unlimited statutair gevestigd is.

15.3   In afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 kunnen Partijen – binnen een termijn van uiterlijk 8 weken nadat You’re Unlimited van het geschil op de hoogte is gesteld (e-mail) – gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

15.4   Partijen zullen pas na de in 15.3 genoemde termijn een beroep kunnen op de rechter en derhalve pas nadat zij zich in die termijn tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.5   Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens You’re Unlimited in ieder geval na uiterlijk 12 (twaalf) maanden na het moment van levering van de zaken dan wel uiterlijk 12 (twaalf) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16
Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

16.1   Bij de bestelling van de zaken middels de website van You’re Unlimited wordt Opdrachtgever te allen tijde in staat gesteld om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden van You’re Unlimited en door de geplaatste bestelling gaat Opdrachtgever tevens akkoord met deze algemene voorwaarden van You’re Unlimited.

16.2   Bij de bestelling / levering van de zaken anders dan middel de website van You’re Unlimited (op het adres van You’re Unlimited wordt Opdrachtgever te allen tijde in staat gesteld om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden van You’re Unlimited en deze algemene voorwaarden te ondertekenen. Door een geplaatste bestelling op het adres van You’re Unlimited gaat Opdrachtgever eveneens akkoord met deze algemene voorwaarden van You’re Unlimited.

16.2   Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat deze algemene voorwaarden daarnaast te allen tijde middels de website van You’re Unlimited zijn te raadplegen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

16.3   Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van You’re Unlimited dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking / Overeenkomst tussen You’re Unlimited en Opdrachtgever.

16.4   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen enkel schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

16.5   Ondanks mogelijke vertalingen van deze algemene voorwaarden van You’re Unlimited, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden te allen tijde bepalend voor en leidend in de uitleg van de algemene voorwaarden.